UPDATE 26 aprilie 2017! prima sesiune din 2017 se deschide pe 3 mai!

PNDR 2014-2020 – 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

În cadrul PNDR 2014-2020 Măsura 6, s-a lansat o nouă sub-măsură de finanțări nerambursabile – 6.2: Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Status program 2017 : Inactiv (prima sesiune pe 2017 se deschide în data de 3 mai)
Termen limită de depunere: proiectele se depun continuu, până la 31 iulie 2017
Buget total:  18.300.000 euro

Prin sub-măsura de finanțare 6.2 se vor acorda fonduri europene nerambursabile pentru activități care nu vizează domeniul agriculturii, dar care conduc la dezvoltarea economică a zonelor rurale – deci se pot solicita aceste fonduri doar pentru proiectele implementate în mediul rural.

Cine poate solicita finanțare prin sub-măsura 6.2 ?

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care iși diversifică activitatea prin înființarea unei activități non‐agricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA);
 • Micro‐intreprinderi și intreprinderi mici existente din spațiul rural, care iși propun activități non‐agricole pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro‐intreprinderi și intreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start‐up).

Categoriile de solicitanţi eligibili sunt: PFA, ÎI, IF, SNC, SCS, , SCA, SRL, SRLD, societate comercială cu capital privat, societate agricolă, societata agricolă de gradul 1, cooperativă agricolă, medic veterinar, medic uman. Toţi solicitanţii trebuie aibă capital 100% privat.

ATENȚIE! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile, deci nu pot solicita finanțare.
  Alte condiții:
Solicitanții eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
– microintreprindere – maximum 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
– intreprindere mică – între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Investiții eligibile prin această sub-măsură (Ce poți face cu banii ?)

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie,
  articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definiției din capitolul 4.4.
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro‐turistica cu functiuni de cazare și servicii de alimentație publică);
 • Servicii (ex: medicale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc).

Câți bani poți primi și ce contribuție proprie trebuie să ai ?

Marele avantaj al acestui program/sub-măsuri de finanțare, este faptul că sprijinul financiar nerambursabil este de 100% din valoarea investiției, fără contribuție proprie din partea beneficiarului/antreprenorului. Sprijinul nerambursabil, se acordă astfel:

 • 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.
 • 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități.

ATENȚIE! Deși contribuția proprie a beneficiarului este de 0%, acest lucru se referă strict la cheltuielile eligibile din cadrul investiție, ori în cadrul întregului proiect pot exista și cheltuieli ne-eligibile, precum și cheltuieli neprevăzute.

Când și cum primești banii ?

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel:

 •  prima tranşă ‐ 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare
 •  a doua tranşă ‐ 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.

 CRITERII DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI            

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în anunțul licitației anuale de proiecte.
Pentru această submăsură pragul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de Finanţare care nu îndeplinesc această condiţie vor rămâne cu statutul de amânate.
ATENȚIE! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte și să‐l menţionaţi încererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect și beneficiar”. În situaţia în care în momentul evaluării se constată că solicitantul şi‐a estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cumai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, aceştia vor intra în procesul de selecţie în raportul de selecție final. Raportul de selecţie final se întocmeşte după ultimul raport de selecţielunar aferent sesiunii continue anuale de selecție a cererilor de finanțare și conţine evaluarea tuturor proiectelor care au punctajul estimat mai mic decât ultimul prag de calitate lunar, precum şi toate proiectele care au avut punctajul calculat neobiectiv.
Pentru a evita punctarea în baza unor estimări subiective ale solicitanţilor în vederea evaluării cu prioritate a Cererilor de Finanţare depuse, în cazul în care estimarea punctajului de către solicitant este mai mare cu cel puţin 20% decât punctajul real rezultat în urma evaluării, selecţia Cererii de finanţare va fi amânată pentru ultima fază procedurală sub rezerva disponibilului alocat pentru sesiunea în cauză.

Câte puncte trebuie să obții pentru a primi finanțare ?

Pragul minim de selecție a proiectelor este de 15 de puncte pentru sM 6.2
Pragurile de calitate sunt:

 • pentru luna mai: 70 de puncte
 • pentru luna iunie: 50 de puncte
 • pentru luna iulie: 15 de puncte

Proiectele depuse în prima tranșă, dar care sunt sub 70 de puncte, se vor califica pentru finanțare în etapa următoare (unde pragul este de 50 de puncte) și tot așa până la ultimul prag sau până la epuizarea bugetului.

În 2017, grila de evaluare s-a modificat și este următoarea:

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie:Grila de evaluare sub masura 6.2 fonduri 100% nerambursabile pentru afaceri non-agricole in mediul rural

În anul 2016 Proiectele s-au putut depun până la data de 30 octombrie, orele 16.00.

ATENȚIE! Acesta website are caracter informativ, pentru a consulta/descărca ghidul solicitantului și anexele, aferente anului 2017 (pe 25 aprilie s-au publicat variantele finale), accesați  Website-ul oficial al programului


Tineri fermieri
Citește și: 50.000 euro pentru tinerii fermieri, prin Sub-măsura 6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Non agricole 6.4
Vezi și: 200.000 euro nerambursabili. prin sub-măsura 6.4. Sprijin pentru Investiții în activități neagricole