NOU! Sesiunea de depuneri pentru anul 2017 începe miercuri 3 mai 2017!

PNDR 2014-2020 – Sub-măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Bani pentru tineri fermieriPrimul apel de proiecte din cadrul noului PNDR 2014-2020, pe sub-măsura 6.1, destinată tinerilor fermieri a fost activ, până la 30.10.2015. Pe 2016 se pot depune proiecte, începând cu data de 28.04.2016

Satus Program 2017: de deschide pe 3 mai 2017

Data limită de depunere: 31.07.2017

Buget total pe 2017: 170.000.000 euro din care


 Scopul sub-măsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

–  instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca șefi/manageri ai unei exploatații agricole;

– îmbunătățirea managementului, creșterea competitivității sectorului agricol, precum și conformitatea cu cerințele de protecție a mediului, igiena și bunăstarea animalelor și siguranța la locul de muncă;

– submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștințe de bază, să se instaleze ca șefi/manageri ai exploatației;

– creșterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca șefi/manageri de exploatație;

– încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabiliza în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.

Pentru Sub măsura 6.1 „Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri”,  care a beneficiat de un deosebit interes anul trecut, cei care sunt interesați dispun in aceasta sesiune de o alocare bugetară anuală de 161 milioane de euro, din care pentru zona montană sunt disponibile 33 milioane de euro. Intensitatea sprijinului pentru aceasta submasura este de 100%.

Câți bani se pot primi prin sub-măsura 6.1 ?

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

– 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO

– 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

 Cum se acordă acest sprijin financiar?

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

– 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;

– 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la încheierea contractului  de finanțare.

 Cine poate solicita finanțare prin sub-măsura 6.1 ?

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

– Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Finantare tineri fermieri

IMPORTANT!  Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanțare.

Solicitantul trebuie să dețină competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

–  studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;

– cunoștințe în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de instruire /iniţiere/ specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională; sau recunoaşterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale.  sau

angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

În cazul studiilor de bază, învăţământul minim obligatoriu aplicabil în cazul beneficiarilor sM 6.1 este de 8 clase la care se adaugă pregătirea profesională în domeniul agricol/veterinar/economie agrară. În cazul solicitanţilor care deţin competenţe profesionale conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin Legea nr. 375/ 2002, modificată şi completată prin OG nr. 76/ 2004, precum şi actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificările şi nomenclatoarele specifice), aceştia vor prezenta certificatul de calificare/absolvire emis de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice.

Condiții minime care trebuie îndeplinite de exploatația agricolă:

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;

– Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;

– Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.

tanar fermier2

SO – (Standard Output) – Valoarea Producţiei Standard 

Calculul SO se realizează pe baza coeficienţilor din Cererea de Finanțare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul Solicitantului. 

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

– persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: o individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;

– asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie  să  respecte  încadrarea în  categoria  microîntreprinderi sau întreprinderi mici:

– microîntreprinderi –  care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; – întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

– Întreprindere autonomă întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social şi/ sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi şi/ sau alte întreprinderi deţin mai puţin de 25% în întreprinderea dumneavoastră.

– Întreprindere parteneră întreprinderea care deţine în proporţie de 25%-49,999% din capitalul social şi/ sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi, sau vice-versa. Întreprindere legată întreprinderea care deţine peste 50% din capitalul social şi /sau drepturile de vot  în structura altor întreprinderi, sau vice-versa. Calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului se  stabileşte conform precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM de pe pagina de internet  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

Care sunt etapele pentru primirea finanțării ?

INSTALAREA TÂNĂRULUI  FERMIER  – acest proces trebuie să fie început și să fie în curs de desfășurare la momentul depunerii Cererii de Finanțare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submăsuri. Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape:

 Etapa I:

Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca microîntreprindere/întreprindere mică, cu obiect de activitate în domeniul pentru care solicită sprijin în cadrul submăsurii 6.1, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare (între timp, fermierul pregătește Planul de Afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere, etc.).  Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de Finanțare pentru această submăsură.

Etapa II:

Depunererea şi înregistrarea Cererii de Finanțare însoţită de Planul de Afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii Cererii de Finanțare), precum și documentele anexă;

– implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

– înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată.

Etapa III:

Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri (la acordarea celei de-a doua tranșe de  plată). o solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

 Ce înseamnă IMPLEMENTAREA CORECTĂ A PLANULUI DE AFACERI  ?

 Planul de Afaceri  trebuie să respecte obligatoriu următoarele condiții:

– îndeplinirea obiectivului de comercializare a producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată demonstrată prin documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare;

– în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu;

– stabilirea domiciliului tânărului fermier care se instalează în UAT-ul în care exploataţia este  înregistrată;

– în cazul în care tânărul fermier care se instalează, va fi încadrat într-o activitate salarizată, în termen de maximum 9 luni de la data semnării contractului de finanțare, locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia;

– sediul social al beneficiarului va fi localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia.

finanțare pentru tineri fermieri

ATENȚIE! Dacă planul de afaceri nu este respectat, tranșa a doua de 25% nu se va mai acorda, ba mai mult se solicită și returnarea fondurilor primite până atunci, în raport procentual cu nerealizările din planul de afaceri.

Criterii de selecţie ale proiectului 

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat în anunțul licitației anuale de proiecte.

Pentru această submăsură pragul minim este de 25 de puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intră la finanţare. Grila de punctaj o găsiți în ghidul solicitantului publicat pe website-ul AFIR.

Ghidul solicitantului și toate anexele acestuia le găsiți accesând website-ul programului.

REZUMAT CONDIȚII PENTRU TINERII FERMIERI  :

1. Trebuie să ai vârsta cuprinsă între 18-40 de ani împliniți la data depunerii cererii de finanțare.

2. Trebuie să ai deja o exploatație agricolă/fermă sau să dacă nu ai trebuie preluată o exploatație, apoi trebuie întocmit un plan de afaceri pentru solicitarea finanțării.

3. Exploatația agricolă deținută/preluată trebuie să aibă dimensiunea economică cuprinsă între minim 12000 SO si maxim 50.000 SO. (SO – Standard Output – Valoarea Producţiei Standard ) și să fie înregistrată în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA. Calculul SO se realizează pe baza coeficienţilor din Cererea de Finanțare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul Solicitantului. 

4. Tânărul care va deveni șeful exploatației trebuie să aibă studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;  sau dacă nu are trebuie să își ia angajamentul că va urma un curs pe domeniul respectiv în maxim 33 de luni de la aprobarea finanțării.

5. Trebuie să te înregistrezi la Registrul Comerțului cel puțin ca Persoană Fizică Autorizată (PFA). Peroanele fizice neautorizate NU pot solicita finanțare pe sub-măsura 6.1.

6. PFA, sau firma trebuie să fie înregistrată la Registrul Comerțului cu maximum 24 de luni înainte de depunerea cererii de finanțare.

7. PFA sau firma care solicită finanțare nu trebuie să fi beneficiat în trecut de alte programe de finanțare pentru activități agricole/zootehnice.

8. Beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social  în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia, şi locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri, aceasta fiind o precondiţie a gestionării eficiente a planului de afaceri;

9. Tânărul fermier trebuie să asigure îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației (comercializare a producției proprii de minim 20% din valoare tranșei I de finanțare ). Deci exploatația trebuie să fie productivă și să valorifice (vândă) producția în valoare egală cu minim 20% din cei 75% primiți la semnarea contractului de finanțare.

9. Banii pimiți pot fi între 40.000 de euro – 50.000 de euro. Banii se vor primi în 2 tranșe:

– 75% la semnarea contractului de finanțare

– 25% se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 3 ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la încheierea contractului  de finanțare.

10. ATENȚIE! Dacă planul de afaceri nu este respectat, tranșa a doua de 25% nu se va mai acorda, ba mai mult se solicită și returnarea fondurilor primite până atunci, în raport procentual cu nerealizările din planul de afaceri.

Ghidul solicitantului pe 2017 și toate anexele acestuia le găsiți accesând website-ul oficial al programului.

Sursa: AFIR


Citește și:

Fonduri nerambursabile 100%, pentru afaceri non-agricole! Vezi când se deschid și ce poți cu face banii