Bani de la stat pentru panouri fotovoltaiceÎncepând cu data de 14 decembrie 2018, a intrat în vigoare ORDINUL nr. 1.287 din 5 decembrie 2018, pentru aprobarea Ghidului de finanţare aferent Programului  privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice  pentru producerea de energie electrică,  în vederea acoperirii necesarului de consum  şi livrării surplusului în reţeaua naţională. Programul este derulat de Ministerul Mediului.

DATA LANSĂRII PROGRAMULUI: luna martie – aprilie 2019

Conform Ghidului de finanțare, până la data de 15 martie sunt deschise înscrierile pentru instalatorii care doresc să participe la program, iar după validarea și publicarea listelor cu instalatorii validați, persoanele fizice se pot înscrie la unul din instalatorii validați, adică pot depune cerere de finanțare.

Ce se finanțează prin programul “Sisteme fotovoltaice”?

 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);
 • cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice);
 • TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
 • Valoarea finanțată: Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile,
  dar nu mai mult de 20.000 lei.

Cine poate solicita finanțare pentru “Sisteme fotovoltaice”?

 • Persoanele fizice cu domiciliul în România;
 • Proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
 • Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (copropietarii semnează pe cererea de finanțare);
 • Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 • Persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local;

Documente necesare înscrierii în programul “Sisteme fotovoltaice”:

 • cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);
 • actul de identitate al solicitantului;
 • extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va
  implementa proiectul;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul;

ETAPELE PROGRAMULUI – CUM TE ÎNSCRII?

 • Înscrierea solicitantului la instalatorul validat, prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanțare acestuia; dacă documentele sunt conforme cu cerințele din ghid, iar solicitantul îndeplinește criteriile, instalatorul REZERVĂ suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul; ATENȚIE – ținând cont că fondurile alocate regiunilor geografice se consumă prin rezervarea sumelor solicitate de persoanele fizice, acestea trebuie să depună diligențele necesare obținerii documentelor prevăzute de ghid pentru prima etapă și să se adreseze, în cel mai scurt timp, la un instalator validat, pentru înscriere;
 • Aprobarea finanțării de către AFM și publicarea persoanelor fizice aprobate;
 • În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic de racordare. ATENȚIE – Dacă avizul tehnic de racordare nu este înscris, de către instalatorul validat, în aplicația informatică în termenul de 90 de zile, persoana fizică pierde dreptul de a semna contractul de finanțare;
 • Cu cei care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, AFM semnează contractul de
  finanțare nerambursabilă;
 • Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi
  plata contribuţiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM;
 • Beneficiarul finanțării achită instalatorului contribuția proprie (ex. de calcul – în situația unei investiții cu valoarea totală de 22.230 lei, finanțarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puțin 3kWp, iar contribuția proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei; în situația în care investiția are o valoare totală de peste 22.230, finanțarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susține diferența.)

UNDE SE FAC ÎNSCRIERILE?

 • Înscrierea se realizează la unul dintre instalatorii validați de Fondul pentru mediu; lista
  acestora se va publica pe pagina de internet www.afm.ro;
  ATENȚIE! Toate formalitățile persoanelor fizice în legătură cu programul se realizează prin intermediul instalatorilor validați. Prin urmare, nu este suficientă obținerea documentelor în termenele prevăzute în ghidul de finanțare, ci, în termenele respective, este necesară prezentarea acestora la instalatorii validați și încărcarea în aplicația informatică;
 • Prin depunerea cererii de finanțare, dar și prin semnarea contractului, persoanele fizice își dau acordul pentru prelucrarea, de către AFM și instalatorul validat, a tuturor datelor personale furnizate, sau care rezultă din documentele prezentate, precum și cu privire la transmiterea acestora, de către AFM către terțe părți, în scopul verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de
  situaţii şi statistici;
 • În perioada de 6 ani de la semnarea contractului, AFM va monitoriza menținerea și funcționarea investiției, iar dacă se constată neîndeplinirea obligațiilor asumate de persoana fizică, va dispune recuperea sumelor finanțate.

*ATENȚIE! Informațiile prezentate în acest articol  se completează cu cele din Ghidul de finanțare
aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018.


Mai jos puteți accesa o prezentare/un mini-ghid al programului:

PROGRAM SISTEME FOTOVOLTAICE – PREZENTARE

*ATENȚIE! Informațiile prezentate pe acest website, reprezintă doar o scurtă descriere a programului, pentru detalii oficiale complete, accesați website-ul programului, unde puteți găsi Ghidul de finanțare
aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018.
www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice_ghid_finantare