PNDR 2014-2020 – 6.4 Sprijin pentru investiții în crearea si dezvoltarea de activități non‐agricole

În cadrul PNDR 2014-2020 Măsura 6, s-a lansat o nouă sub-măsură de finanțări nerambursabile – 6.4: Sprijin pentru investiții în crearea si dezvoltarea de activități non‐agricole.

Status program 2017 : prima sesiune pe 2017 se deschide pe 3 mai
Termen limită de depunere:31 iulie 2017
Buget total:

Scopul sub-măsurii 6.4:

Prin sub-măsura de finanțare 6.4 se vor acorda fonduri europene nerambursabile pentru activități care nu vizează domeniul agriculturii, dar care conduc la dezvoltarea economică a zonelor rurale – deci se pot solicita aceste fonduri doar pentru proiectele implementate în mediul rural.
Concret, prin sub-măsura 6.4: Sprijin pentru investiții în crearea si dezvoltarea de activități non‐agricole se urmareste:
– Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
– Creșterea numărului de activități non‐agricole desfășurate în zonele rurale;
– Dezvoltarea activităților non‐agricole existente;
– Crearea de locuri de muncă;
– Creșterea veniturilor populației din mediul rural;
– Reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban.
-Diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități non‐agricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.

Cine poate solicita finanțare prin sub-măsura 6.4 ?

– micro‐intreprinderi si intreprinderi non‐agricole mici existente si nou‐infiintate (start‐ups) din spatiul rural;
– fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care isi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non‐agricole în zona rurală în cadrul intreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐intreprinderi și intreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
ATENȚIE! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile, deci nu pot solicita finanțare.
  Alte condiții:
Solicitanții eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
– microintreprindere – maximum 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
– intreprindere mică – între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Investiții eligibile prin această sub-măsură (Ce poți face cu banii ?)

1) Investiții pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:
– fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
– fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
– activități de prelucrare a produselor lemnoase;
– Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
– fabricare produse electrice, electronice;
2) Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole: olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
3) Investiții legate de furnizarea de servicii:
– servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
– servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
– servicii de consultanță, contabilitate, audit;
– activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
– servicii tehnice, administrative, etc.
4. Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro‐turistice, proiecte de activitati de agrement.
5. Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Cheltuieli eligibile specifice:

–   construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
– achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și echipamente noi;
– investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Bugetul alocat sesiunii pentru anul 2015 este de 57.214.935 euro.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în următoarele cazuri:
– pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar‐veterinare și agro‐turism;
– pentru fermierii care iși diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activități non‐agricole.

 CRITERII DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI            

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în anunțul licitației anuale de proiecte.
Pentru această submăsură pragul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de Finanţare care nu îndeplinesc această condiţie vor rămâne cu statutul de amânate.
ATENȚIE! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv,punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte și să‐l menţionaţi încererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect și beneficiar”. În situaţia în care în momentul evaluării se constată că solicitantul şi‐a estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cumai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, aceştia vor intra în procesul de selecţie în raportul de selecție final. Raportul de selecţie final se întocmeşte după ultimul raport de selecţielunar aferent sesiunii continue anuale de selecție a cererilor de finanțare și conţine evaluarea tuturor proiectelor care au punctajul estimat mai mic decât ultimul prag de calitate lunar, precum şi toate proiectele care au avut punctajul calculat neobiectiv.
Pentru a evita punctarea în baza unor estimări subiective ale solicitanţilor în vederea evaluării cu prioritate a Cererilor de Finanţare depuse, în cazul în care estimarea punctajului de către solicitant este mai mare cu cel puţin 20% decât punctajul real rezultat în urma evaluării, selecţia Cererii de finanţare va fi amânată pentru ultima fază procedurală sub rezerva disponibilului alocat pentru sesiunea în cauză.

Punctajul proiectului se calculează conform grilei de evaluare din ghidul solicitantului

NOU! Pe 25 aprilie 2017 a fost publicat Ghidul final al submăsurii 6.4. Pentru descărcare și alte detalii, vă rog accesați  Website-ul programului, aici vor apărea toate informațiile oficiale.