Ministerul Econonomiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a anunțat pe 11.10.2021 că va relansa Măsura 1 – Microgranturi, în data de 25 octombrie 2021, ora 10:00. Din data de 18 octombrie 2021, va începe etapa de preînscriere pe platforma:
https://granturi.imm.gov.ro/auth/login

Cu ce noutăți vine sesiunea a 2-a a Măsurii 1 Microgranturi de 2000 de euro, în 2021?

Conform unui comunicat MEAT „Relansarea măsurii de sprijin care oferă Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară în valoare de maxim 2.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii, vine cu serie de noutăți în plus față de facilitățile oferite în prima sesiune, respectiv:

 • Devin eligibili și beneficiarii din categoria Întreprinderilor Individuale și a Întreprinderilor Familiale, cu activitate economică în unul din domeniile prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG 130/2020. (Vezi la finalul articolului)
 • Devin eligibili și beneficiarii din categoria profesioniștilor, definiți și reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege. „

Procedura de implementare a Măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, care reprezintă ghidul aplicantului, se află în prezent la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), pentru obținerea avizului final premergător aprobării și publicării în Monitorul Oficial al României. Aceasta a fost concepută conform prevederilor legislative în vigoare, respectiv OUG 130/2020 (citește ordonanța) completată și modificată ulterior, precum și în baza propunerilor și sugestiilor transmise de mediul de afaceri în perioada în care a fost pusă în dezbatere publică.

După obținerea avizului de la MIPE, MEAT va transmite procedura spre publicare în Monitorul Oficial. În același timp, până la data de 18 octombrie 2021 aplicația creată de STS va fi testată,  astfel încât să răspundă tuturor cerințelor în momentul lansării.

Din data de 18 octombrie 2021, aplicația va permite crearea profilului, user-ului și parolei, pentru noile categorii de beneficiari. Aceștia vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele firmei înființate în anul 2019/II/IF/profesii liberale. Se vor putea înregistra și ceilalți aplicanți elibili care nu aveau cont pe platforma electronică.

Relansarea Măsurii 1 va avea loc pe data de 25 octombrie 2021, începând cu ora 10.00, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Ce este și cine poate beneficia de Măsura 1 – microgranturi de 2.000 Euro în 2021?

În Măsura 1 sesiunea din 2021, vor fi disponibile fonduri de 65 de milioane de euro din care vor fi acordate microgranturi de câte 2.000 de euro fiecare unor beneficiari ca: microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care nu au avut angajați anul precedent înscrierii (deoarece Măsura a fost lansată inițial în 2020 și nu se estima că bugetul nu va fi epuizat, deci nu era în plan o a doua ediție, regulile au rămas cele din 2020, adică anul precedent înscrierii se referă la anul 2019, conform OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările ulterioare), PFA, Intreprinderi Individuale, ONG-uri și cabinete medicale individuale care au implicate în lupta anti-COVID-19.

Deci, beneficiarii eligibili sunt cei prevăzuți în OUG 130/2020, aprobată și modificată prin Legea 220/2020 și modificată prin OUG 199/2020.

Cine va putea obține microgranturi de câte 2.000 euro pe măsura 1:

 • a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020 (vezi lista codurilor CAEN eligibile la finalul articolului);
 • c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz (Anexa 3 la procedură).

 Beneficiarii M1 trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 • a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/I.I/IF/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
 • b) SRL-urile trebuie să respecte condiția de la art. 6, lit b) din Ordonanța de Urgență nr. 130/2020 (modificat):  să fi obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. Pentru firmele  înființate în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. Aceste plafoane NU se aplică beneficiarilor tip CMI, PFA, IF, II (alți profesioniști).
 • c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;
 • d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • j)  nu depăşesc plafonul maxim impus de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană (1,8 milioane euro – ajutoare totale).  

ATENȚIE! Codul CAEN pentru care aplicatul solicită finanțare pe Măsura 1, trebuie să fie autorizat la momentul aplicării la finanțare.

Cine nu are voie să se înscrie la Măsura 1, conform proiectului de procedură?

 • Beneficiarii care au primit sau urmează să primească finanțare în cadrul primei sesiuni aferente măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” nu sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni;
 • Beneficiarii care au primit sau urmează să primească finanțare în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” nu sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni aferente măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”;
 • Aplicanții la măsura 1 Microgranturi din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG  nr. 130 / 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”, drept pentru care înscrierea în cadrul prezentei sesiuni atrage după sine decăderea din drepturile avute în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”.

Cum se pot folosi banii primiți pe Măsura 1 Microgranturi?

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • a)    cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b)    datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • c)    cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • d)    cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • e)    cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • f)    cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • g)    cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • h)    cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face după depunerea decontului pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

Beneficiarii de microgranturi vor da o declarație pe proprie răspundere în aplicația de înscriere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Cum se fac înscrierile pe Măsura 1 – microgranturi de 2.000 Euro?

Înscrierile în cadrul măsurii se vor face în două etape distincte:

 • 1. Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.
 • 2. Etapa 2  de înscriere în cadrul măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere (va fi un formular anexat la procedură).

Cum se va face departajarea beneficiarilor înscriși la Măsura 1 ?

Finanțarea beneficiarilor înscriși la măsura 1 se va face pe principiul „primul venit – primul servit” în limita bugetului disponibil, deci va conta foarte mult înscrierea cât mai repede, după deschiderea aplicație de înscriere on-line.

Coduri CAEN eligibile la Măsura 1 pentru PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști (Anexa 1
la OUG 130 modificată:

Beneficiarii din categoria PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști trebuie să aibă cod CAEN care se regăsește în anexa 1 la OUG 130 (modificată), astfel:
16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1629    Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811    Tipărirea ziarelor
1812    Alte activități de tipărire n.c.a.
1813    Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814    Legătorie și servicii conexe
1820    Reproducerea înregistrărilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341    Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349    Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2680    Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212    Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213    Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220    Fabricarea instrumentelor muzicale
3230    Fabricarea articolelor pentru sport
3240    Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250    Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299    Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4761    Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762    Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763    Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
4778    Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811    Activități de editare a cărților
5812    Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813    Activități de editare a ziarelor
5814    Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819    Alte activități de editare
5821    Activități de editare a jocurilor de calculator
5829    Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911    Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912    Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913    Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914    Proiecția de filme cinematografice
5920    Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010    Activități de difuzare a programelor de radio
6020    Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110    Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120    Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201    Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203    Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209    Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312    Activități ale portalurilor web
6391    Activități ale agențiilor de știri
6399    Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
6920    Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220    Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311    Activități ale agențiilor de publicitate
7312    Servicii de reprezentare media
7320    Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410    Activități de design specializat
7420    Activități fotografice
7430    Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490    Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
7722    Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
8230    Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510    Învățământ preșcolar
8520    Învățământ primar
8551    Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552    Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553    Școli de conducere (pilotaj)
8559    Alte forme de învățământ n.c.a.
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001    Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002    Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003    Activități de creație artistică
9004    Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101    Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102    Activități ale muzeelor
9103    Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9104    Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9311    Activități ale bazelor sportive
9312    Activități ale cluburilor sportive
9313    Activități ale centrelor de fitness
9319    Alte activități sportive
9321    Bâlciuri și parcuri de distracții
9329    Alte activități recreative și distractive n.c.a.


Vrei să accesezi Măsura 1 și să obții 2000 de euro nerambursabili, dar nu te descurci singur? Solicită consultanță!

Dacă vrei să accesezi Măsura 1 și:

 • Nu știi ce trebuie să faci, cum și unde te poți înscrie?
 • Nu deții semnătură electronică?
 • Nu ai timp să te ocupi de înscriere?

Pentru asta suntem aici, să te ajutăm!

Consultanță accesare Măsura 1 Microgranturi de 2000 de euro

Serviciile de consultanță includ:

1. Verificăm dacă ești eligibil;

2. Te inscriem în aplicația electronică, semnăm electronic toate documentele și declarațiile cu certificatul nostru de semnătură digitală.

2. Depunem cererea pentru accesarea micro-grantului de 2.000 euro;

3. Dacă este admisă cererea, semnăm contractul de finanțare și îl transmitem în aplicația electronică în termenul solicitat de MEAT;

4. Răspundem eventualelor cereri de clarificări;

4. Iți oferim consultanță pentru utilizarea finanțării: selectam cheltuieli eligibile conform procedurii și în raport cu codul CAEN al activității pentru care a fost obținută finanțarea;

4. Întocmim raportul de progres cu cheltuielile realizate din microgrant și îl transmitem către MEAT în aplicația electronică.

Cât costă consultanța pentru accesarea Măsurii 1 Microgranturi?

Te ajutăm să te înscrii în cursa pentru cei 2000 de euro, la un tarif special de numai 1000 de lei.
Și asta nu e totul, la început plătești doar 150 de lei, iar restul îi plătești doar în caz de succes!
Timpul este scurt, grăbește-te! Modul de acordare va fi pe principiul „primul venit-primul servit”

Contactează-ne acum pentru consultanță, pe una din adresele de mai jos:

adi.adochitei@gmail.com

office@adochiteiadrianpfa.ro

sau la telefon: 0720 052 841