Ministerul Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, a deschis apelul de proiecte pentru Programul „Diaspora Start-up”, cu o alocare de 30 milioane euro din Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Stare program: Nelansat pentru 2017

Termen limită de depunere pe 2016: 29.11.2016 ora 16:00.

Buget total 2016: 30 milioane euro


Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectivele specifice ale programului operational

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilitații lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.III: Activități independente, antreprenoriat și inființare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi și a unor intreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană


Ce Activități/ acțiuni sunt eligibile?

Fonduri Diaspora startupÎn acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană.

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare, etape obligatorii în cadrul cărora administratorul schemei de antreprenoriat va propune activitățile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate la nivelul proiectului.

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare, etape obligatorii în cadrul cărora administratorul schemei de antreprenoriat va propune activitățile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate la nivelul proiectului.
Etapa I – Formare antreprenoriala
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate


Etapa I – Formare antreprenorială

În prima etapă (I), beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a desfășura acțiuni care au ca rezultat final îmbunătățirea compețentelor antreprenoriale ale persoanelor fizice (de ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și infiintează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană. În cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a derula cel putin următoarele activități:

I.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;

Administratorul schemei de antreprenoriat, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, va prezenta publicului elementele specifice ale proiectului, cu accent pe oportunitățile oferite și principalele condiții pentru a beneficia de acestea. Administratorul schemei de antreprenoriat va descrie mijloacele de informare pe care le va folosi în realizarea acestei activități.

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

Beneficiarul contractului de finanțare va selecta cel puțin 200 de persoane aparținând uneia sau mai multor categorii de grup țintă definite în cadrul acestui ghid, în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială.

I. 3. Derularea programului de formare antreprenorială

Acesta va avea alocate cel putin 40 de ore/ cursant si va contine atât o componentă teoretică, cât și o componentă practică. Administratorul schemei de antreprenoriat va putea opta pentru una din următoarele moduri de organizare a cursurilor de formare:

– Cursuri de formare derulate în sala de curs;
– Cursuri de formare organizate online prin intermediul unor platforme de tip e-learning;
– Cursuri de formare mixte, utilizând atât activități în sala de curs cât și utilizarea platformelor de tip e-learning.

Administratorul schemei de antreprenoriat iși va dezvolta propria metodologie de curs, având în vedere următoarele condiții minime:

I.3.1. Componenta teoretică, cuprinzând informații specifice referitoare la:
– Legsilația aplicabilă mediului de afaceri, în vigoare în România
– Managementul afacerii
– Strategia de dezvoltare a afacerii
– Marketing si promovare
– Analiza macroeconomică și plasarea pe piata

Analiza cost-beneficiu
– Analiza organizațională
– Comunicare și tehnici de luare a deciziilor
– Planificarea resurselor

I.3.2. Componenta practică
– Instruire în vederea elaborării planului de afaceri;

Platforma e-learning va conține cel puțin următoarele elemente:
– Baza de date a persoanelor înscrise la cursul de formare antreprenorială;
– Catalog online conținând informații cu privire la prezenta, activitatea și evaluarea persoanelor înscrise la cursul de formare antreprenorială;
– Înregistrarea video și audio a cursurilor și transmiterea lor în direct;
– Arhivarea electronică cursurilor în format audio – video și text;
– Comunicare on-line prin intermediul unor adrese de e-mail personalizate ale cursanților și lectorilor;
– Sistem de evaluare on-line.

La finalizarea programului de formare antreprenorială, beneficiarul contractului de finanțare va trebui să prezinte următoarele documente:
– cel puțin 200 de planuri de afaceri elaborate de participanți în cadrul cursurilor de formare antreprenorială;
– cel puțin 200 de certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială.

Cursuri de formare derulate în sala de curs vor fi furnizate pe teritoriul României, nu în străinătate.

I.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate în cadrul proiectului

Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minimum următoarele elemente:
a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
c) schema organizatorică și politica de resurse umane;
d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
e) analiza pietei de desfacere si a concurentei;
f) strategia de marketing;
g) proiectii financiare privind afacerea.

În cadrul procesului de selectie pot participa si persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate de beneficiarul contractului de finantare in cadrul proiectului, dar care se incadreaza in categoriile de grup tinta eligibile.

Planurile de afaceri selectate in aceasta etapa vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora in aplicare.

În selectarea planurilor de afaceri, beneficiarul va respecta următoarele condiții:
– Nu vor putea fi selectate in vederea finantarii planuri de afaceri ce se adreseaza activitatilor economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociata acestui program de finantare.
– Numărul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se incadreaza in CAEN, Sectiunea G – Comerț cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 – Intretinerea si repararea autovehiculelor nu va putea depasi 20% din numarul total al planurilor de afaceri finantate prin intermediul aceluiasi proiect.
– Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 30% din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul proiectului.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobarii unui juriu in care vor fi implicati reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate si confidentialitate.

Juriul va avea in vedere aplicarea unui mecanism de evaluare si selectie a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

 •  Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat.
 • Planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de implementare a proiectului.
 • Prin exceptie, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciza.

Juriul va evalua si selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate de MFE in cadrul cererii de finantare inaintate de administratorul schemei de antreprenoriat, care va asigura principii si criterii transparente si nediscriminatorii, in cadrul unui proces care va viza minimum elementele mentionate mai sus ca parte a planurilor de afaceri.

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau orice alta institutie publica cu atributii de monitorizare, audit sau control va identifica elemente care demonstreaza ca una sau mai multe intreprinderi au beneficiat de finantare in baza unui plan de afaceri care nu a fost elaborat respectand principiile sau criteriile enumerate mai sus, cheltuielile aferente vor fi considerate neeligibile, iar indicatorii asociati acelei/ acelor intreprinderi vor fi considerati nerealizati. Doar pentru planurile de afaceri aprobate de catre acest juriu se va acorda sprijin financiar in cadrul proiectului, in etapa a II-a, pentru infiintarea intreprinderii, precum si pentru dezvoltarea acesteia dupa infiintarea afacerii.

Cerințe minime obligatorii pentru a considera incheiată etapa I:

 • îmbunatatirea competențelor in domeniul antreprenorial a cel puțin 200 de persoane care intenționează sa inființeze o afacere, membri ai grupului țintă, cu respectarea indicatorilor propusi in cererea de finantare, justificate prin prezentarea catre Autoritatea de Managament, respectiv catre organismul intermediar, a certificatelor de absolvire;
 • minimum 20 de planuri de afaceri propuse de reprezentanți ai grupului țintă – aprobate; administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta un dosar conținând documente justificative care sa ateste finalizarea procesului de selecție a cel putin 20 de planuri de afaceri, precum si lista de rezerva (planurile de afaceri selectate in vederea finanțării în cadrul proiectului, metodologia de selectie, documente care sustin nominalizarea comisiei de evaluare, grilele de evaluare completate si semnate de membrii comisiei de evaluare, procesul-verbal de încheiere a selecției planurilor de afaceri); administratorul schemei de antreprenoriat are responsabilitatea exclusiva a conținutului dosarelor privind planurile de afaceri; in cazul in care Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil constata, la finalul perioadei de verificare a dosarelor, neconcordante intre documentele prezentate si activitățile desfășurate in cadrul acestei etape sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activitatilor in discutie pot fi declarate neeligibile.

Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de incepere a proiectului.


 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

Aceasta reprezinta etapa in cadrul careia administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a derula activitati ce au ca scop final sustinerea grupului tinta in implementarea planului de afaceri selectat in etapa I in vederea finantarii.

In cadrul acestei etape, administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a include cel putin urmatoarele activitati:

II. 1. Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri

Aceste servicii vor fi oferite doar persoanelor selectate in vederea implementarii planurilor de afaceri, completand cunostintele si aptitudinile dobandite de acestia in cadrul formarii si a stagiilor de practica din etapa I.

II. 2. Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului

Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula in cadrul unor intreprinderi, asa cum sunt acestea definite in art. 2, alin. 1 si 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestor prevederi legale, intreprinderea este ”orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice, precum si asociatii si fundatii, cooperative agricole si societati agricole care desfasoara activitati economice”.

Intreprinderile nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, intr-una din regiunile mai putin dezvoltate.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane.

Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta intr-una din regiunile mai putin dezvoltate, in mediul urban sau rural.

II. 3. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului

Cheltuielile aferente infiintarii si functionarii afacerilor infiintate intra sub incidenta ajutorului de minimis.

Valoarea maxima acordata pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentand maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si se acorda numai intreprinderilor infiintate de persoanele ale caror planuri de afaceri sunt aprobate.

Acordarea acestei finantari se va realiza in baza unui contract de subventie, conform schemei de minimis anexate la prezentul ghid.

Ajutorul de minimis se va acorda in doua transe, dupa cum urmeaza:
a. O transa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut in contractul de subventie incheiat.
b. O transa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul in care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda.

II.4 Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

In aceasta etapa, administratorul schemei de antreprenoriat desfasoara actiuni care au ca scop final monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate in cadrul celor 12 luni de functionare din cadrul etapei a II-a (a se vedea mai jos). Metodologia de realizare a monitorizarii va fi prezentata in cadrul cererii de finantare.

IMPORTANT!
 In calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitantii, nici partenerii acestora din proiect nu pot încheia contracte de prestari servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu beneficiarii ajutorului de minimis in cadrul aceluiasi proiect.

Cerințe minime obligatorii pentru a considera incheiata etapa a II-a:

 • finalizarea procesului de plata a primei transe din valoarea ajutorului de minimis acordat intreprinderilor in vederea implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului.

La finalul acestei etape, administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta un dosar continând documente justificative privind plata primei transe a sumelor acordate ca ajutor de minimis intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului. In cazul in care Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil constata, la finalul perioadei de verificare a dosarelor, neconcordante intre documentele prezentate si activitatile desfasurate in cadrul proiectului sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activitatilor in discutie pot fi declarate neeligibile.

Dupa infiintare, intreprinderile nou create trebuie sa-si continue activitatea pentru o perioada de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni in etapa a II-a.

Toate platile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor nou create trebuie efectuate in cadrul primelor 12 luni de functionare. In perioada ulterioara de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea functionarii afacerii si va mentine ocuparea locurilor de munca create.

Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii din cadrul beneficiarului sau partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau asociati in cadrul intreprinderilor infiintate prin proiect.
Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program.

In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si are mai mult de un asociat, persoana al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar.

Durata de implementare a acestei etape este de maximum 18 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea primei etape cadru.


 

Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

In aceasta etapa, administratorul schemei de antreprenoriat desfasoara actiuni care au ca scop final monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate, cu privire la sustenabilitatea ideii de afacere asumate in sensul dezvoltarii, si nu doar al supravietuirii in piata, precum si a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atentii deosebite mentinerii locurilor de munca create in etapa a II-a, precum si functionalitatii intreprinderilor create. Metodologia de realizare a monitorizarii in perioada de sustenabilitate va fi prezentata in cadrul cererii de finantare.

La finalul implementarii proiectului, indiferent de cauzele care determina eventuala fluctuatie a numarului de persoane angajate, administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a se asigura ca numarul persoanelor angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate este cel putin egal cu numarul total asumat initial.

Cerințe minime pentru a considera încheiata etapa a III-a:

 • atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor asumați prin proiect.

Durata de implementare a acestei etape este de maximum 6 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea celei de a doua etape cadru.


 

Observații generale privind implementarea activitatilor în cele 3 etape

Delimitarea in timp a celor 3 etape cadru de implementare a schemei de antreprenoriat (prin stabilirea duratelor maxime de implementare si a cerintelor minime pentru a considera incheiata o etapa) are in vedere proiectul in ansamblu, urmarindu-se trasarea unei limite temporale pentru furnizarea activitatilor specifice fiecarei etape catre toti beneficiarii de ajutor de minimis.

Cele 3 etape se pot suprapune partial, in sensul ca administratorul de schema de antreprenoriat poate incepe implementarea etapei a II-a pentru segmentul de grup tinta care a beneficiat de toate activitatile etapei I ; de asemenea, poate incepe etapa a III-a pentru segmentul de grup tinta care a beneficiat de toate activitatile etapei a II-a. In situatia in care administratorul de schema de antreprenoriat va organiza etapizat concursul de planuri de afaceri, se va asigura ca divizarea acestuia nu genereaza nicio discriminare in efectuarea selectiei.

În scopul implementarii in bune conditii a activitatii de formare antreprenoriala si a furnizarii serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat, administratorul de schema de antreprenoriat poate include in echipa de proiect urmatorii experti cheie: expert formare antreprenoriala (expertul care coordoneaza activitatea de formare antreprenoriala) si coordonator activitate de mentorat (expertul care coordoneaza activitatea de consiliere/ consultanta/ mentorat). Persoana ce va ocupa pozitia de expert formare antreprenoriala va avea experienta in pregatirea si sustinerea de sesiuni de formare in domeniul dezvoltarii antreprenoriale. Persoana ce va ocupa pozitia de coordonator activitate de mentorat va avea experienta in activitati de mentorat si/ sau consultanta pentru dezvoltarea afacerilor si/sau experienta si cunostinte in managementul si dezvoltarea unor intreprinderi.

Teme secundare FSE

În cadrul axei prioritare 3 – prioritatea de investiții 8.iii sunt vizate temele secundare prezentate în tabelul următor:

teme secundare POCU

Propunerile de proiecte vor trebui sa evidențieze în secțiunea relevanta a cererii de finanțare (”Tema secundara vizată”) în ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al respectivelor măsuri.

Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul axei prioritare 3. Prin urmare, în cadrul cererii de finanțare se vor evidenția sumele calculate pentru măsurile care vizează teme secundare relevante pentru proiect.

Procentele din tabelul de mai jos reprezinta ponderi din totalul alocarilor aferente temelor secundare la nivel de axa prioritara – prioritate de investiții.

În dezvoltarea cererii de finantare, prin anumite activități, trebuie vizată cel puțin o temă secundară dintre cele aferente axei prioritare. Pentru respectiva temă secundara veți avea în vedere un buget care sa reprezinte minimum procentului indicat în tabel, calculat la totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aspecte privind inovarea socială

Inovarea sociala presupune dezvoltarea de idei, servicii si modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile sociale, cu participarea actorilor publici si privati, inclusiv a societatii civile, cu scopul imbunatatirii serviciilor sociale1.

Programul Operational Capital Uman promoveaza inovarea sociala, in special cu scopul de a testa, si, eventual, a implementa la scara larga solutii inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocarile sociale.

Exemple de teme de inovare sociala care ar putea fi utilizate in cadrul acestui ghid al solicitantului – conditii specifice:

 • metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii in operatiunile sprijinite, inclusiv pentru depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutumele din societate/ etnice;
 • metode inovatoare de combatere a discriminarii;
 • valorificarea oportunitatilor locale in identificarea solutiilor propuse;
 • activitati si initiative care vizeaza promovarea egalitatii de sanse, nediscriminarea etc.
 • crearea si consolidarea de parteneriate, retele si platforme de colaborare intre centrele de sprijinire a afacerilor si incubatoarelor/ clusterelor/ hub-urilor existente la nivel national/ regional/ local pentru sustinerea grupului tinta POCU si a oricaror persoane interesate, cu resurse privind infiintarea si dezvoltarea afacerilor;
 • aplicarea de mecanisme de preluare de catre agentii economici a unor servicii publice, prin
  intermediul unor activitati comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistica, ingrijire batrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.);
 • dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare in comunitate.

Proiectelor care promoveaza metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii li se acorda punctaj suplimentar in procesul de selectie.

Solicitantii si/ sau partenerii eligibili trebuie sa evidentieze in cererea de finantare daca propunerea de proiect contribuie la inovarea sociala, conform celor prezentate mai sus.

Teme orizontale

În cadrul proiectului, administratorul schemei de antreprenoriat va trebui sa evidențieze, în secțiunea relevanta din cadrul aplicației electronice, contribuția proiectului la temele orizontale vizate de POCU 2014-2020. Prin activitatile propuse, proiectul va trebui sa asigure contribuția la cel putin una din temele orizontale de mai jos.

Dezvoltare durabilă

Aplicarea principului dezvoltării durabile va urmări asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică în cadrul POCU. Integrarea orizontală a principiului are în vedere ca operațiunile finanțate sa urmărească reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficientei energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, biodiversității, rezistentei la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor.

Schemele de antreprenoriat propuse urmaresc dezvoltarea competentelor antreprenoriale si finantarea unor planuri de afaceri devoltate in mediul urban. Promovarea si educarea cu privire la protectia mediului si a unui mod de viata sanatos vor contribui la dezvoltarea unei economii sustenabile, bazate pe principiile dezvoltarii durabile. In acest sens, initiativele antreprenoriale care au in vedere implementarea unor planuri de afaceri ce prevad derularea a cel putin uneia dintre activitatile enuntate in paragraful anterior vor fi punctate suplimentar in cadrul acestui apel de proiecte.
Fara a se limita la acestea, in procesul de selectie se acorda punctaj suplimentar proiectelor care propun instrumente concrete pentru asigurarea implementarii principiului dezvoltarii durabile.

Egalitatea de șanse și non-discriminarea

Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuala si a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Actiunile specifice menite sa raspunda nevoilor persoanelor din categoriile expuse unui risc crescut de discriminare includ masuri specifice ce au ce urmaresc imbunatatirea insertiei sociale si profesionale a acestor categorii, prin dezvoltarea de competente antreprenoriale, precum si prin spirjinirea initiativelor antreprenoriale, respectiv prin cresterea accesului pe piata muncii.

Promovarea egalității între femei și bărbați

Promovarea egalității între femei și bărbați reprezintă un principiu de bază care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Pentru promovarea egalității de gen, actiunile specifice includ interventii care vizeaza imbunatatirea inserției sociale și profesionale atât a femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie romă, cât și a bărbaților – care vor contribui în mod direct la promovarea egalității de gen.

De asemenea, campaniile de conștientizare si acțiunile specifice pentru creșterea responsabilității sociale și promovarea incluziunii active vor contribui la combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv a celor pe baza de gen.

Actiunile vizate acorda o atentie deosebita masurilor de acompaniere, astfel incat sa faciliteze integrarea socio-economica, interventiile fiind orientate catre cresterea ocuparii, promovarea incluziunii sociale si imbunatatirea nivelului de educatie si competente si au in vedere minimizarea efectelor negative ale factorilor externi, care duc la persistenta inegalitatilor si reduc impactul sprijinului direct.

Acțiunile specifice se vor referi la:
– Accesul egal pentru femei si bărbați;
– Pentru munca egala, remunerație egala pentru femei si bărbați;
– Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, inclusiv incurajarea adoptarii de catre angajatori a programelor de lucru flexibile;
– Promovarea independentei economice a femeilor (în special prin antreprenoriat);

Promovarea utilizarii de catre barbati a beneficiilor sociale legate de concediul de ingrijire a copiilor.
In procesul de selectie se va acorda punctaj suplimentar proiectelor care propun instrumente concrete de resurse umane cu privire la asigurarea egalitatii intre femei si barbati.

Pentru informații detaliate privind temele orizontale se va consulta documentul ”Ghid – integrare teme orizontale in cadrul proiectelor finanțate din FESI 2014-2020”, disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-beneficiari.


 

Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili în cadrul apelului

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:

– furnizori de formare profesionala continua autorizati, publici si privati;
– organizatii sindicale si patronate;
– membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
– autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
– asociatii profesionale;
– camere de comert si industrie;
– ONG-uri;
– universități;
– Ministerul Economiei, Comerțului si Relațiilor cu Mediul de Afaceri si instituții/ agenții/ organizații subordonate/ coordonate de acesta;
– parteneriate intre categoriile mai sus menționate.

Propunerile de proiecte pot fi transmise atat individual, cât și in parteneriat. Parteneriatul poate fi inclusiv transnational, în sensul in care partenerii pot fi entitati din state membre ale Uniunii Europene (altele decat Romania). Partenerii transnationali trebuie sa se încadreze in categoriile enumerate in lista de de mai sus.

În cazul în care administratorul schemei de antreprenoriat presupune existența unui parteneriat intre categoriile mai sus menționate, va fi desemnat un lider de parteneriat și vor fi specificate atribuțiile și obligațiile fiecăruia dintre parteneri, precum și activitățile pe care le va implementa fiecare partener. Administratorul schemei de antreprenoriat este PARTENERIATUL în ansamblu.

Pentru a fi eligibil, administratorul schemei de antreprenoriat trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

A. Condițiile privind capacitatea operationala si financiara stipulate in documentul „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020”.
B. Condițiile privind capacitatea tehnica a administratorului schemei de antreprenoriat:
– Are capacitatea, conform actelor de infiintare si functionare, sa desfasoare actiuni de consiliere si/sau dezvoltare a IMM.
– Demonstrează desfășurarea, în perioada cuprinsă intre 1.01.2012 si data lansarii acestui apel, de activitati de promovare si sustinere a drepturilor romanilor din Diaspora prin intermediul unor activități derulate în alte state și în România, activități de facilitare privind crearea de rețele profesionale ale românilor din Diaspora și/sau activități de promovare a conectării cu România și de prietenie cu țara gazdă pe domenii specifice de colaborare, activități de formare antreprenoriala sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM. In cazul în care aceasta conditie este demonstrata printr-un proiect/ contract de prestari de servicii, este obligatoriu ca activitățile specifice sa fi fost initiate si finalizate in perioada mentionata. Pentru dovedirea acestui element al capacității tehnice, administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta, dupa caz, copii dupa contractele de finanțare, acordurile de parteneriat si extrasele din anexele relevante la contractele de finantare (de ex., cererea de finantare, rapoartele finale etc.) si/sau copii dupa contractele de prestari de servicii privind activitatile menționate si/sau alte documente similare, din care sa rezulte explicit experiența solicitata conform prezentului ghid.

Criteriile de eligibilitate enunțate în cadrul acestei sectiuni, inclusiv cele privind capacitatea tehnica, vor fi evaluate la nivelul parteneriatului, dupa cum urmeaza:
– conditiile privind capacitatea operațională și financiară vor fi evaluate la nivelul fiecărei entități componente a parteneriatului, conform condițiilor stipulate in „Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020”;
– condițiile privind capacitatea tehnica trebuie îndeplinite de cel putin unul din membrii parteneriatului care realizează în proiect activitatea/activitățile care reclama dovedirea capacității tehnice: consiliere si/sau dezvoltare a IMM; activități de promovare și susținere a drepturilor românilor din Diaspora; formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM. Având în vedere gradul de complexitate ridicat al unui proiect elaborat in condițiile acestui apel de proiecte, oricare din activitățile menționate anterior poate fi realizata de unul sau mai multi parteneri. În cazul în care una dintre activitățile menționate anterior este realizata de mai multi  parteneri, cel putin unul dintre aceștia trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor privind capacitatea tehnica.

În cazul în care administratorul de schema de antreprenoriat este un parteneriat, contractul de finanțare va fi semnat de liderul de parteneriat ca reprezentant al administratorului schemei de antreprenoriat. Contractele de subvenție vor fi încheiate intre entitatea/entitățile din cadrul parteneriatului care îndeplinesc calitatea de administrator/administratori al/ai schemei de minimis, pe de o parte, și intreprinderile care au calitatea de beneficiari ai ajutorului de minimis, pe de altă parte.

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare pentru prioritatea de investiții 8.III.


Schema de ajutor de minimis – Câți bani pot primi firmele nou create ?

Activitățile de care beneficiază, in cadrul celei de-a doua etape cadru, intreprinderile nou create vor fi sprijinite printr-o schema de ajutor de minimis. Valoarea sprijinului financiar acordat in cadrul acestei scheme va fi de maximum 40.000 euro/ intreprindere, calculat la cursul din luna octombrie 2016.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pentru intreprinderile nou create va reprezenta minimum 50% din valoarea totală eligibila a proiectului. Monitorizarea implementării măsurilor de minimis va fi asigurata de catre administratorul schemei de antreprenoriat, pe parcursul etapelor II și III.

Cheltuielile aferente activitatilor derulate in etapele I si III, precum si cele aferente activitatilor dedicate persoanelor fizice in etapa a II-a nu vor intra sub incidenta ajutorului de minimis.

Schema de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare:
a) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
b) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 a Tratatului CE;
c) ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transformarii si comercializarii produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, in urmatoarele cazuri:
• atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
• atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatori primari.
d) ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele subordonate folosirii marfurilor nationale in locul celor importate;
f) ajutoarele pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.

Prin urmare, activitatile aferente etapei a II-a si, implicit, subactivitatilor corespunzatoare nu vor putea viza domeniile exceptate de la schema de minimis evidentiate mai sus.

Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor 

In plus fata de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Eligibilitatea proiectului

In plus fata de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Eligibilitatea cheltuielilor  – vezi Tabelul din ghidul solicitantului!

Cheltuielile pentru măsurile care vizeaza infiintarea de noi intreprinderi (masuri de sprijin pentru antreprenoriat) vor fi tratate ca subventii/ ajutor de minimis, prin urmare aceste cheltuieli nu vor fi cuantificate drept cheltuieli de tip FEDR.

Reguli generale si specifice

Cheltuielile de tip FEDR, inclusiv cele pentru echipamente, si cheltuielile pentru inchiriere si leasing vor respecta regulile si plafoanele stabilite prin Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

 • Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca finantare forfetara de maximum 15% din costurile directe cu personalul care nu face obiectul subcontractarii, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
 • In categoria ”costuri directe cu personalul care nu face obiectul subcontractarii” intra cheltuielile de la categoriile MySMIS: „Cheltuieli aferente managementului de proiect”, „Cheltuieli salariale”, „Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)”.
 • In implementarea proiectului, decontarea cheltuielilor indirecte se va realiza pentru fiecare membru al parteneriatului, prin aplicarea ratei forfetare de 15% la cheltuielile directe cu personalul care nu face obiectul subcontractarii efectuate de fiecare membru al parteneriatului si cuprinse in fiecare cerere de rambursare.

ATENTIE! acest site vă prezintă doar un sumar al programului, pentru detaliile complete despre acest program, ghidul solicitantului, anexele la ghid și orice alte informații despre POCU vă rugăm să consultați toate informațiile pe: Website-ul programului