NOU!Programul “Prima Casă” 2017 s-a lansat!

Ce este programul “Prima Casă” ?

Prima casa - noutati si conditiiProgramul “Prima casă” – este un program guvernamental care facilitează accesul la cumpărarea/construirea unei locuințe pentru persoanele fizice, prin intermediul unor credite pe care acestea le contractează și pe care statul le garantează într-un anumit procent. Cadrul legal al acestui program este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 şi normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.

Prin locuinţă în sensul programului «Prima casă» se înţelege orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile, aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii“, prevede ordonanța.

Care este mecanismul programului “Prima Casă”?

Programul “Prima casă” este un program guvernamental, care se derulează prin intermediul FNGCIMM și care are două componente, adică stă la dispoziția persoanelor fizice, cu două opțiuni:

a) Achiziția unei locuințe

b) Contruirea unei locuințe

a) Programul „Prima casă” – ACHIZIȚII

FNGCIMM garantează în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, obligaţiile de rambursare a finanţărilor acordate de Finanţator beneficiarilor eligibili, în limita unui plafon de garantare.

Documente necesare pentru ACHIZIȚII prin „Prima casă”

pentru beneficiarii care achiziționează o singură locuinţă în regim individual:

 • solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finantator, dupa aprobarea finantarii;
 • documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului /soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;
 •  declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului;
 •  antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat, în copie certificată;
 • extras de carte funciară privind locuinţa ce urmează să fie achiziţionată din finanţare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare, în original, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului;
 • certificatul de eficienţă energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Cine poate beneficia de programul  „Prima casă” și care sunt condițiile?

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe prin Programul Prima Casa sunt următoarele:

 • fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • achiziţionează în cadrul Programului o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii;
 • dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei şi/sau care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;
 • îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;
 • se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanţării;
 • se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. După expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate a beneficiarilor Programului;
 • locuinţa care se achiziţionează în cadrul Programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică, condiţie aplicabilă începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare.

b) Programul „Prima casă” – CONSTRUIRE

FNGCIMM garantează în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, obligaţiile de rambursare a finanţărilor acordate de Finanţator beneficiarilor eligibili, în limita unui plafon de garantare.

Documente necesare pentru CONSTRUIRE prin „Prima casă”

Pentru beneficiarii care construiesc o singură locuinţă în regim individual:

 • solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finantator, dupa aprobarea finantarii;
 • documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum şi al soţului/soţiei, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriţi, în copie certificată;
 • declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului/beneficiarilor;
 • extras de carte funciară privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, în original.

Pentru beneficiarii constituiţi în asociaţii fără personalitate juridică, alcătuite din minimum 2 beneficiari, care construiesc o singură locuinţă pentru fiecare dintre aceştia:

 • solicitarea de garantare semnată şi ştampilată de finantator dupa aprobarea finantarii;
 • documentul de identitate pentru fiecare beneficiar membru al asociaţiei, precum şi al soţului/soţiei fiecăruia, în copie certificată;
 • declaraţia pe propria răspundere pentru fiecare beneficiar membru al asociaţiei;
 • extras de carte funciară privind terenul pe care urmează să se construiască locuinţa, în care să fie notată autorizaţia de construire, în original, actualizat în ceea ce priveşte datele de identificare ale imobilului.

     Câți bani poți primi în 2017, prin programul „Prima casă” ?

Persoanele care se înscriu în Programul Prima Casă, în 2017, pot beneficia de  împrumuturi maximum 57 de mii de euro pentru locuinţe vechi şi 66 de mii de euro pentru cele noi. Garanţia oferită de stat pentru bănci este de 40% din preţul unei locuinţe vechi şi 60% din cele noi.

Cine poate beneficia de programul  „Prima casă”- contruire.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii individuali sunt următoarele:

a) fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au în proprietate terenul pe care se construieşte locuinţa, inclusiv în cazul celor construite prin A.N.L., înscris în cartea funciară în condiţiile legii, liber de orice sarcini, şi se obligă să garanteze cu acesta, precum şi cu locuinţa construită din finanţarea garantată în condiţiile Programului;

c) prezintă Finanţatorului proiectul tehnic şi detaliile de execuţie a locuinţei, întocmite conform legii;

d) deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul Programului valabilă, eliberată conform legii după data de 22 februarie 2010, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;

e) prezintă Finanţatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract. Din contractul de antrepriză/graficul de lucrări anexat la acesta trebuie să rezulte că durata realizării construcţiei este de maximum 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată;

f) prevăd în contractul de antrepriză obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată. Contractul poate fi modificat, în sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni;

g) prezintă Finanţatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat;

h) prezintă Finanţatorului poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de Finanţator, având ca beneficiar statul român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, pe toată durata de execuţie a lucrărilor;

i) prezintă Finanţatorului dovada constituirii de către constructor a unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie;

j) prezintă Finanţatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de şantier este obligatorie potrivit legii;

k) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;

l) dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre valoarea din contractul de antrepriză şi finanţarea garantată;

m) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;

n) se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin Program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale. În cazuri temeinic justificate, Ministerul Finanţelor Publice poate aproba preluarea finanţării garantate şi a locuinţei de către o persoană fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul Programului;

o) se obligă să noteze autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului;

p) se obligă să asigure locuinţa finalizată, construită din finanţarea garantată, împotriva tuturor riscurilor şi desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare a locuinţei, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de Finanţator;

q) se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare faţă de cele din devizul estimativ;

r) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară;

s) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei individuale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte Finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinţă prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum 2 beneficiari sunt următoarele:

a)   fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) fiecare dintre membrii asociaţiei este beneficiar al Programului şi îndeplineşte toate criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 alin. (1), cu excepţia îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 3.1 alin. (1) lit. b) de către alţi membri ai asociaţiei decât proprietarul/proprietarii terenului;

c) toţi beneficiarii asociaţi solicită, în nume propriu, aceluiaşi Finanţator acordarea a câte unei finanţări garantate în cadrul Programului pentru construirea unui ansamblu de locuinţe în care fiecare beneficiar asociat va fi proprietarul unei singure locuinţe edificate prin Program;

d) toţi beneficiarii asociaţi sunt semnatarii contractului de antrepriză încheiat cu aceeaşi societate de construcţii, în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe, compus din unităţi individuale, precum şi a anexelor gospodăreşti aferente acestora;

e) cel puţin unul dintre membrii asociaţi are în proprietate terenul pe care urmează să se construiască ansamblul de locuinţe;

f) prezintă Finanţatorului contractul civil, autentificat în condiţiile legii, de constituire a unei asociaţii fără personalitate juridică, formată dintr-un număr de cel puţin 2 beneficiari, sau aderă la o asemenea asociaţie.


Care sunt băncile care acordă credite pentru „Prima casă”?

Listă bănci partenere – apasă AICI

Sursa articolului: http://www.fngcimm.ro/


INFO UTILE! Ai solicitat credit pentru “Prima Casă” și vrei să vezi starea cererii tale? Accesează aplicația online, disponibilă  AICI

NOU! 2017 vine cu reguli noi pentru „Prima casă”


NOU! Programul „Prima mașină”, continuă și in 2017

Programul Prima Masina 2017
Programul „Prima mașină”, este un program guvernamental, care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unui autoturism nou. Vezi detalii AICI!