Până la data 31 martie 2017 se poate accesa schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite”, submasura 8.1”, aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Care este bugetul schemei de ajutor de stat?

Alocarea bugetară, stabilită pentru sesiunea noiembrie 2016 – 31 martie 2017 este de 50.000.000 euro. Sprijinul financiar, acordat fermierilor ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole și neagricole, sub forma a două prime, astfel:

  • Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – este denumită Prima 1 și
  • o prima anuală – denumită Prima 2, care acoperă lucrările de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv, efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv și pierderile de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

Care este valoarea maximă acordată pentru un proiect?

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respective Primei 1 si Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro.

Cine poate beneficia de această schemă de ajutor de stat?

Beneficiarii măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, pot fi deținătorii publici de teren agricol și neagricol, deținătorii privați de teren agricol și neagricol și forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol. În categoria deținătorilor publici de teren sunt incluse unitățile administrativ teritoriale  ale comunelor, orașelor, municipiilor (respectiv, nivel LAU 2) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru Prima 1.

Deținătorii privați de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Cum se va demonstra eligibilitatea beneficiarilor?

Eligibilitatea beneficiarilor se va demonstra pe baza documentelor care dovedesc categoria de beneficiar, precum și a celor privind dreptul de proprietate și/ sau de deținere a terenurilor. Aceste documente sunt enumerate în Ghidul Solicitantului, la Capitolul 4 – Documentele necesare întocmirii cererii de sprijin, disponibil pe site-urile APIA si AFIR.

Care vor fi criteriile de selecție a dosarelor depuse?

Criteriile de selecție a proiectelor depuse, se vor stabili având în vedere următoarele principii:

  • Amplasarea terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri);
  • Mărimea plantației (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafața mai mare);
  • Funcția de protecție (se va acorda prioritate realizării de perdele forestiere de protecție);
  • Funcția de reabilitare a terenurilor (se va acorda prioritate împădurii terenurilor situate în UAT afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcție de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare);
  • Diversitatea speciilor (se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puțin 2 specii de bază în compoziție).

Cum se pot depune solicitările de finanțare ?

Solicitanții care doresc să acceseze această măsură, vor trebui să depună Cererea de Finanțare și de proiectul tehnic de împădurire, pe suport de hârtie, la Centrele Județene sau al Municipiului București al APIA.

ATENȚIE! Acest material reprezintă doar o scurtă prezentare a schemei de ajutor de stat, pentru detaliile complete despre submăsura 8.1 și ghidul solicitantului, vă rugăm să accesați site-ul oficial al programului: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1

Sursa:APIA