Statul va acorda ajutor financiar nerambursabil, pentru firmele cu cel puțin 1 an vechime, prin Programul de dezvoltare si modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață – denumit “Programul Comerț”, program care se lansează și anul acesta (2018).

Conform procedurii programului rezultă că: “

Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul oficial al României până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 199.796.000 lei.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017  a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 49.949.000 lei.

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 49.949.000 lei/anual.

Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 800 de beneficiari, din care 200 de beneficiari în anul 2018

Câți bani se pot solicita?

Prin Programul de dezvoltare si modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață, firmele beneficiare pot primi, petru investiții, un ajutor financiar  nerambursabil de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), dar nu mai mult de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Minim 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), trebuie suportat de firma beneficiară, ca aport propriu la investiția care se va realiza.

Pe lângă contribuția proprie de minim 10% din valoarea totală eligibilă a investiției, firmele vor trebui să suporte din buget propriu valoarea TVA aferentă investiției.

Antreprenorii cărora li se aprobă planul de afaceri, deci vor primi finanțare, trebuie să efectueze cheltuilile cu reurse proprii (sau credite, împrumuturi, etc), după care statul le va rambursa investiția, în limita ajutorului de minimis accesat. Cheltuielie trebuie efectuate în maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de  31 mai 2019, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul AIMMAIPE


Cine poate accesa Programul Comerț? (Cine sunt Beneficiarii ?)

Întreprinderile mici si mijlocii care vor să acceseze Programul Comerț trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulative, printre care:

 1. au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii  si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, cu cel puțin 3 luni anterior datei deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții;
 2. au capital social integral privat;
 3. nu au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani și nu au  asociați, acționari sau administratori care dețin sau au deținut calitatea de  asociați/acționari/administratori ai altor societăți  care au beneficiat de alocație financiară nerambursabila în cadrul Programului în ultimii 3 ani. Asociații, acționarii sau administratorii care dețin mai multe societăți  nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 4. nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 5. au o cifra de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);
 6. nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, executare silită, închidere operațională sau suspendare temporară a activității;

Cum pot fi cheltuiți banii ?

 1. achizitionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziționa mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajați după implementarea proiectului cu componenta nerambursabilă, cu excepția activităților care necesită acest lucru (Ex: Internet cafe, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
 2. achiziționarea de cititoare pentru cod de bare;
 3. achiziționarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 4. achiziționarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 5. achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje si instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control si reglare necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor și automatelor muzicale;
 6. achizitionarea de electro si motostivuitoare;
 7. investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfășurării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață;
 8. achiziționarea de mobilier, birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă), conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 9. achiziționarea de autoutilitare;
 10. realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului nerambursabil;
 11. achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie, pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
 12. achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
 13. specializare / perfecționare profesională în domeniul activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pentru care a solicitat finanțare, participarea la cursuri privind noțiuni fundamentale de igienă necesare în activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață;
 14. consultanță pentru întocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA).

  De când se pot depune proiectele?

Aplicația on-line pentru înscrierea proiectelor se va deschide pe data de Luni 27.08.2017 ora 10:00 și va fi activă timp de 10 zile lucrătoare, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 07.09.2018, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului, timp în care firmele își pot înscrie planurile de afaceri. Aplicația se va deschide pe website-ul oficial al MMACA, la secțiunea “Programe Naționale cu Finanțare de la Bugetul de Stat”

Care este grila de evaluare a proiectelor ?

Conform procedurii, grila de evaluare a proiectelor arată astfel:

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.

Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă nou create,

– numărul mediu de salariaţi la 31.12.2017,

– valoarea procentului aferent aportului propriu;

– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2017;

– ponderea investiţiei în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii;

– data si ora inscrierii in program.

*Persoanele defavorizate definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014.


Unde găsim procedura programului și toate anexele necesare?

Procedura programului (ghidul solicitantului), modelul de plan de afaceri și inclusiv toate anexele necesare pentru înscrierea în cadrul programului Comerț 2018 le puteți descărca de pe website-ul oficial al MMCA, din secțiunea dedicată special acestui program, accesând următorul link?

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-de-comercializare-a-bunurilor-i-serviciilor-de-pia-/


Vrei să aflii care este punctajul necesar pentru a avea șanse reale de a primi finanțare, prin programul Comerț 2018? Apasă AICI