Programul național multianual pentru microindustrializare, ediția 2018

Programul naţional multianual de microindustrializare, este un program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către100 de mii euro pentru fabricute Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  Antreprenoriat (MMACA) și are ca obiectiv susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Conform procedurii programului, rezultă că:

“Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 297.436.000 lei.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, aprobat prin Legea nr. 2/2018  a Bugetului de Stat pe anul 2018 este de 74.359.000 lei.

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 74.359.000 lei/anual.

Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 660 de beneficiari, din care minim 165 de beneficiari în anul 2018.

Deci, programul de microindustrializare este un program care se lansează în fiecare an, câte un apel pe an, până în anul 2020. Anul acesta (2018) se lansează a treia ediție a acestui program, prima fiind derulată în 2016.

Din procedură, reiese faptul că se estimează că anul acesta (2018) vor primi finanțare un număr de aproximativ 165 de firme.

   Cine poate solicita aceste fonduri nerambursabile ?

Conform procedurii, pot beneficia de prevederile Programului societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt organizate în baza Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 3. au capital social integral privat;
 4. asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 5. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 6. codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
 8. nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 9. au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale implementate prin AIMMAIPE, în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare);
 10. nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 1811 Tipărirea ziarelor;
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Care este suma nerambursabilă maxima care poate fi solicitată?

Suma maximă care poate fi solicitată de un beneficiar este de 450.000 de lei, sumă care reprezintă maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Care este procentul de co-finanțare, cu câți bani trebuie să contribuie beneficiarul?

Așa cum am scris anterior, programul acordă finanțare nerambursabilă în procent de 90% din totalul unei investiții eleigibile, dar nu mai mult de 450.000 lei, deci minimum 10% din valoare totala eligibilă a investiției trebuie suportată din surse proprii de către întreprinzător.

IMPORTANT! La momentul semnării contractului de finanțare trebuie făcută dovada deținerii procentului minim de 10%.

Trebuie să plătesc TVA din buget propriu?

DA. Pe lângă contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, intreprinzătorii vor trebui să suport din buget propriu și valoare TVA, care NU este eligibilă pe acest program.

Pentru ce cheltuieli pot fi folosiți banii?

Pe scurt, conform procedurii, cheltuielile eligibile în cadrul acestui program sunt:

– Echipamente tehnologice

– Spații de lucru

– Aparate şi instalaţii de măsură

– Mijloace de transport (autoutilitare din categorie N1, N2, N3) în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul

– Licenţe, brete, francize, software

– Achiziţionarea de echipamente IT (inclusiv licenţe necesare desfăşurării activităii şi sisteme audio-video)

– Mobilier, aparatură birotică, sistem de protecţie a valorilor umane şi materiale

– Realizarea unui site de prezentare (inclusiv costul domeniului şi achiziţionarea softului pentru comerţul online)

– Instalaţii specifice în scopul obţinerii unei economii de energie

– Consultanţă pentru intocmirea documentaţiei (planul de afaceri)

ATENȚIE! Banii trebuie cheltuiți de către beneficiar, având la dispoziție o singură tragere de decontare, în termen de la cel mult 60 de zile lucrătoare din momentul semnării contractului de finanțare.  Și, așa cum am amintit anterior, în momentul semnării contractului de finanțare, trebuie să facă dovada că deține suma necesară pentru aportul propriu de minimum 10%.

Cum se face înscrierea în program?

Înscrierea se va face on-line, prin intermediul aplicației electronice care va fi disponibilă pe website-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri, la secțiunea “Programe pentru sprijinirea IMM cu finanțare de la stat 2017″ – secțiune care poate fi accesată de pe acest link: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-de-microindustrializare-/Programul Microindustrializare - 100.000 euro gratis de la stat, pentru mici fabrici

Când încep înscrierile?

Programul se va lansa pe data de 13 august 2017, ora 10:00, dată de la care va fi disponibilă aplicația pentru înscrierea proiectelor. Pentru înscriere, beneficiarii vor trebui să își creeze cont în cadrul acestei aplicații, cu username și parolă. Perioada de înscriere va fi de 10 zile lucrătoare.

Perioada de înscriere: 13.08.2018, ora 10:00 – 29.08.2018 ora 20:00

Cum se face evaluarea proiectelor depuse?

Evaluarea planurilor de afaceri aferente Programului Microindustrializare se face în două etape:

 • Etapa 1 – se va face evaluarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii documentaţiei depuse. Se verificî dacă toate cheltuielile sunt eligibile, dacă toate documentele solicitate sunt incluse în dosar și dacă codul CAEN pentru care se solicită finanțare, este unul dintre cele eligibile.
 • Etapa 2 – este evaluarea efectivă a planului de afaceri. Fiecare secţiune a acestuia are un punctaj, iar punctajul total este de 100 de puncte. Planurile de afaceri vor fi ordonate în funcţie de punctajul obținut, și vor primi finanțare, în ordine descrescătoare, în limita bugetului disponibil.  Deci, cu cât mai multe puncte obțineți, cu atât sunt mai mari șansele de a primi finanțare.

Grila de evaluare o puteți consulta mai jos:

Grila de evaluare microindustrializare 2017 - 100 de mii de euro nerambursabilii de la stat


ATENȚIE! acesta este doar un rezumat al programului, cu caracter strict informativ! Pentru informații oficiale și pentru a descărca toată documentația programului (procedura, modelul planului de afaceri, și toate anexele necesare) vizitați website-ul oficial al programului. accesând următorul link:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-de-microindustrializare-/