fonduri nerambursabile mestesuguri si artizanatMinisterul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a anunțat deschiderea înscrierilor în cadrul Programului de susținere a mesteșugurilor și artizanatului începând cu data de 6 noiembrie ora 10.00, pe site-ul www.aippimm.ro.  Deci, cei care doresc să participe la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat 2017, pot primi finanțare nerambursabilă pentru participare la târg, prin Programul de susuținere a mesteșugurilor și artizanatului

Principiul de selecție:primul venit, primul servit în limita bugetului

Conform website-ului oficial “În vederea obținerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat 2017, operatorii economici vor completa și vor transmite online formularul de înscriere în program (Anexa nr.1 la procedura programului), începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii.”

Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul oficial al României până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017  a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 890.000 lei.

Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 450 de beneficiari, din care 150 de beneficiari în anul 2017.

Câți bani pot fi solicitați și ce cheltuieli sunt eligibile?

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017  a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 890.000 lei, prin care se vor finanța 150 de beneficiari în anul 2017.

Care sunt cheltuielile eligibile?

Se asigură participarea gratuită la târg – Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat 2017, pentru aplicanții selectați în urma înscrierii în program.

Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari și pentru produsele acestora (după caz) precum și cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfășurării evenimentului.

Se acordă finanțare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat și nu pot fi transportate în același mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depași 2000 lei pentru târg. În limita acestor sume beneficiarul își poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depășește 2000 lei diferența va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier la AIMMAIPE de care aparține. În cadrul prezentului Program, TVA este cheltuială neeligibilă.

Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiar, în cuantum de maxim 1600 lei/beneficiar pentru patru nopți de cazare), dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

Cine poate solicita finanțare?

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, societățile cooperative, inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și asociațiile profesionale sau fundațiile, după caz,  care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației republicată sau în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit dispozițiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerțului și autorizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, care desfășoară activități în domeniul meșteșugurilor, în special al celor tradiționale și în domeniul artei populare și artizanatului;

c) sunt constituite ca asociații profesionale sau fundații și au ca scop promovarea meșteșugurilor și a meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual, a produselor și serviciilor cu specific tradițional, inclusiv din domeniul artei populare și artizanatului.

Care sunt principalele criterii de eligibilitate?

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice autorizate și operatorii economici, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii :

Operatorii economici care:

a) au capital social integral privat;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale, care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate;

c) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250 în anul fiscal anterior;

d) au ca obiect de activitate producerea și comercializarea produselor care păstrează specificul execuției manuale și artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operații executate manual sau au ca scop promovarea meșteșugurilor, a meseriilor, a produselor și a serviciilor cu specific tradițional;

e) sunt înregistrați și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

f) au completat formularul de înscriere (Anexa nr. 1) în cadrul Programului, iar în urma evaluării au fost selectați să participe la eveniment;

g) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru o întreprindere unică, așa cum este acesta definită de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Cum se face înscrierea în program?

Înscrierea în cadrul Programului de susuținere a mesteșugurilor și artizanatului, se va face on-line, pe website-ul www.aippimm.ro, unde va fi disponibilă o aplicație electronică prin care se va completa formularul de înscriere, aplicație care se va deschide pe data de 6 noiembrie ora 10.00.

Toate detaliile și documentația completă, le găsiți aici: www.aippimm.ro

Pentru consultanță la întocmirea documentației și înscrierea on-line, mă puteți contacta la telefon: 0720.052.841  sau

e-mail: office@adochiteiadrianpfa.ro sau adi.adochitei@gmail.com