Casa verde coverÎn data de 12 ianuarie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul Nr.2425/2016 din 23 decembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice. Este vorba despre programul „Casa verde Plus” program derulat de MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR.

Prin acest program persoanele fizice pot primi de la stat până la 40.000 de lei pentru creșterea eficienței energetice a locuinței. Se acordă aceste fonduri pentru două situații și anume:

a) pentru izolarea unei case aflate în construcție

a) pentru izolarea unei case/locuințe deja existente

De ce se acordă bani, care este scopul programului „Casa verde Plus” ?

Prin programul „Casa verde Plus”, statul urmărește să încurajeze folosirea materialelor izolatoare organic-naturale pentru a reduce consumul energetic al clădirilor, cu scopul de a îmbunătăți calitatea mediului. Fondurile nerambursabile se vor acorda persoanelor fizice atât pentru casele aflate în proces de construire, cât și pentru cele deja existente, una din condiții fiind ca acestea să aibă cel puțin 50 msuprafață utilă și cel mult parter și două etaje.

Câți bani pot fi solicitați?

Persoanele fizice vor putea solicita o sumă de maximum 40.000 de lei (dar nu mai mult de 120 de lei pe metru patrat izolat și finisat), suma solicitată se va acorda sub forma unei prime de eficiență energetică.

ATENȚIE! Fiecare solicitant va putea solicita o singură primă de eficiență energetică, iar eventualele costuri suplimentare, care vor depăși valoare finanțării nerambursabile (sau pentru cheltuieli care vor fi considerate ne-eligibile), vor fi suportate de către acesta.

Cum se pot cheltui banii?

Cheltuielile eligibile vor cuprinde atât achiziția de produse și servicii, cât și lucrările necesare implementării proiectului, plus TVA aferentă acestora.

Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite?

Conform Ordinului MMAP nr. 2.425/2016 condițiile pentru accesarea progranului Casa verde plus, sunt:

 • persoanele fizice se vor putea înscrie în programul guvernamental dacă sunt cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii Europene ori ai Spațiului Economic European și dacă au domiciliul stabil în România.
 • solicitanții să fie ori proprietari/coproprietari ai locuinței care urmează să fie renovată, ori proprietari ai terenului pe care își vor implementa proiectul de izolare termică.
 • solicitantul să fie titularul autorizației de construire pentru casa pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau să dețină autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirii;
 • construcția și terenul să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare în instanță, unei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauze de utilitate publică;
 • solicitantul să aibă plătite taxele, impozitele, amenzile și contribuțiile către bugetul de stat și bugetele locale;
 • în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului.

Actul normativ mai spune că:Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale, apartamente – locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz”.

Care sunt documentele necesare înscrierii în „Casa verde Plus”

a) Documente necesare pentru izolarea unei case aflate în construcție

Cetățenii care vor dori să acceseze programul „Casa verde Plus”, pentru a obține finantare nerambursabilă de maximum 40.000 de lei pentru izolarea unei case aflate în constructie, vor trebui să depună la AFM un dosar de finanțare constituit din următoarele documente:

 • cererea de finanțare;
 • actul de identitate al solicitantului (copie);
 • autorizația de construire valabilă la data depunerii dosarului, însoțită de înștiințările de începere a lucrărilor către emitentul autorizației și inspectoratul teritorial în construcții (copii legalizate),plus, dacă este cazul, documentul din care rezultă preluarea autorizației de construire (copie legalizată);
 •  ordinul de începere a lucrărilor;
 • extrasul de carte funciară pentru informare (privind terenul pe care se construiește casa), emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (original);
 • extras original din proiectul tehnic (partea de arhitectură), care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a proiectului de izolare, însoțit de fișe tehnice, agremente tehnice și certificate de conformitate pentru materialele de izolație, tencuieli permeabile;
 •  dispoziție de șantier, dacă este cazul, pentru schimbarea soluției tehnice (original), însoțită de memoriu tehnic justificativ, note de renunțări, liste de cantități suplimentare cu prețuri, secțiuni și piese desenate de modificare a soluției tehnice;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul fiscal teritorial (original);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală de la domiciliul solicitantului (original);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei raza teritoriala va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original);
 • o declarație pe propria răspundere;
 • adeverința privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont;
 • pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil (original);
 • certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne (original).

b) Documente necesare pentru izolarea unei locuințe/case deja existente

 • cererea de finanțare;
 • actul de identitate al solicitantului (copie);
 • extrasul de carte funciară pentru informare (privind construcția), emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (original);
 • certificatul de performanță energetică a clădirii, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (copie legalizată);
 • proiectul tehnic original pentru termoizolare, care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a proiectului de izolare, însoțit de fișe tehnice, agremente tehnice și certificate de conformitate pentru materialele de izolație, tencuieli permeabile;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul fiscal teritorial (original sau copie legalizată);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală de la domiciliul solicitantul (original sau copie legalizată);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original sau copie legalizată);
 • o declarație pe propria răspundere;
 • o adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont;
 • pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil (original);
 • certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Internelor (original).

De când se pot depune cereri?

Încă nu s-a dat startul acestui program. Sesiunea de înscriere în programul „Casa verde Plus” va fi stabilită și apoi anunțată public de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Anunțul va fi făcut cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea înscrierilor.

De unde se poate descărca ghidul solicitantului?

Ghidul solicitantului și alte detalii despre acest program pot fi descărcate de mai jos:

DESCARCĂ Ghidul solicitantului “Casa verde plus” pentru persoane fizice

DESCARCĂ  Ghidul solicitantului “Casa verde plus” pentru persoane juridice

sau descărcați direct de pe website-ul AFM, de unde puteți afla toate detaliile legate de acest program: www.afm.ro/casa_verde_plus

Sursa: Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)